นายประภาส คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
165   คน
สถิติทั้งหมด
228253   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
นายประรอง นิลภูเขียว
นายประรอง นิลภูเขียว
ประธานสภา อบต.
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ QR Code และ Bill Payment สำหรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
แบบสรุปข้อมูลผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2566
แบบสรุปข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ้านว่าน
การนำเทคโนโลยี QR-Code มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรถกระเช้่าไฟฟ้าเอนกประสงค์ [กองคลัง]
04/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [กองคลัง]
04/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [กองคลัง]
10/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.65-มี.ค.66 ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก) [กองคลัง]
18/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 182
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 217
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 186
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 226
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 238
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 221
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 231
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
28/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 261
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 303
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง]
22/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 296
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
18/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 248
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
18/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 250
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
18/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 285
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
22/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 277
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
11/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 268
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
11/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 243
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
07/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 277
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุโภคบริโภค และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาสังักด อปท. (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
โครงการ อปท. 1 สวนสมันไพร เฉลิมพระเกียรติ ฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ อปท. เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการขนส่ง ฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)

คนพิการต้องรู้
บัตรผู้พิการและสิทธิประโยชน์
เปลี่ยนอุปสรรคเป็นแรงบรรดาลใจ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล
คนพิการต้องรู้ แอพพิเคชั่น เพื่อคนพิการ
ลำถวาย ปู่ ตา บ้าน ปกปักรักษาชาวตำบลบ้านว่าน
สงกรานต์ บ้านว่าน 58
ลอยกระทง ตำบลบ้านว่าน 58


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมสรรพากร
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมทางหลวง
 • ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมบัญชีกลาง